Bảo vệ cái đúng, ủng hộ cái tốt để cái sai không dám lộng hành
Bảo vệ cái đúng, ủng hộ cái tốt để cái sai không dám lộng hành
go top